"Under eyelids" cycle

In my work, regardless of the direction and field, I look for the possibility of capturing what is ephemeral, what escapes the possibility of our registration, what is easily repressed or remains on the verge of consciousness. I’m not interested in copying reality, or even adhering to it. I’m looking for what is risky and non-obvious, dissonances, cracks on reality. I strive to reflect complex internal states.

One of such activities is a study of light – the series „Under eyelids”, which I have been creating since 2009, and for which the starting point was the desire to reflect what appears under the eyelids, when I am on the border between dream and reality, when I fall asleep or wake up. These mirages, afterimages from dreams, which we forget after a while, and which sometimes remain under the surface and come back to us in various ways, I mix with the light, gradually opening my eyelids. At this point, the process of photographing, creating an image, begins.

In this activity, each time a vision appears first, then I look for a way that will allow me to reflect a partially remembered and partly imaginary picture. For this purpose, I use the constructions I create for each photograph, which I later destroy. The image is created by passing pure light through them, which hits a photosensitive material, a negative or a matrix. The act of annihilating a photographic structure is like a brutal process of forgetting one’s dreams, there will never be another such image, only its aberrations, attempts to recall.

On the one hand, the series is a study of light, and on the other, it is a study of deep internal states. Each afterimage, like a dream, is associated with various emotional states, fears, obsessions, anxieties or, on the other hand, vague, fleeting feelings of bliss, peace, tranquility.

In the series, I also explore the possibility of reaching the collective unconsciousness through dreamlike afterimages and grasping universal instincts and archetypes.

Cykl "Pod powiekami"

W mojej twórczości, niezależnie od kierunku i dziedziny, szukam możliwości uchwycenia tego, co efemeryczne, co wymyka się możliwości naszej rejestracji, co łatwo ulega wyparciu albo pozostaje na granicy świadomości. Nie interesuje mnie kopiowanie rzeczywistości, ani nawet przyleganie do niej. Szukam tego, co ryzykowne i nieoczywiste, dysonansów, zgrzytów, pęknięć na rzeczywistości. Dążę do odzwierciedlenia złożonych stanów wewnętrznych.

Jednym z takich działań jest studium światła – cykl „Under eyelids”, który tworzę od 2009 roku, a dla którego punktem wyjścia była chęć oddania tego, co pojawia się pod powiekami, kiedy jestem na granicy snu i jawy, kiedy zasypiam albo się budzę. Te miraże, powidoki ze snów, które po chwili zapominamy, a które czasem pozostają pod powierzchnią i powracają do nas na różne sposoby, mieszam ze światłem otwierając stopniowo powieki. W tym momencie zaczyna się proces fotografowania, tworzenia obrazu.

W tym działaniu każdorazowo najpierw pojawia się wizja, następnie szukam sposobu, który pozwoli mi oddać częściowo zapamiętany, a częściowo wymyślony obraz. Wykorzystuję do tego celu tworzone przeze mnie do każdej fotografii konstrukcje, które później niszczę. Obraz powstaje poprzez przepuszczenie przez nie czystego światła, które trafia na materiał światłoczuły, negatyw lub matrycę. Akt unicestwienia konstrukcji fotograficznej jest jak brutalny proces zapominania sennych majaków, nigdy nie powstanie drugi taki obraz, co najwyżej jego aberracje, próby przypomnienia.

Cykl jest z jednej strony studium światła, z drugiej – studium stanów wewnętrznych. Z każdym powidokiem, jak ze snem, wiążą się różne stany emocjonalne, lęki, obsesje, niepokoje albo z drugiej strony niedookreślone, ulotne uczucia błogostanu, spokoju, wyciszenia.

W cyklu badam też możliwość dotarcia poprzez senne powidoki do zbiorowej nieświadomości i uchwycenia uniwersalnych instynktów i archetypów.

Anxiety / Niepokój (2021)

Anger / Złość (2021)

Harmony / Harmonia (2009)

Unconsciousness / Nieświadomość (2010)

Possession / Opętanie (2009)

Transgression / Transgresja (2010)

Calmness / Spokój (2009)

Impulse / Impuls (2009)

Utopia / Utopia (2009)

Obsession / Obsesja (2015)

Transcendence / Transcendencja (2012)